Výzkum a vývoj prototypů
Posuneme vaše projekty úspěšně dál

Software

 
 
MeaSoft v1.0

Program MeaSoft v1.0 slouží k měření a záznamu dat ze snímačů mechanických a elektrických veličin, které jsou patřičným způsobem připojeny k analogovým vstupům měřicích karet řady E z produkce společnosti National Instruments.

 

Hlavní panel programu

Program umožňuje editovat databázi připojovaných snímačů, nastavit připojenou měřicí kartu, nastavit měření jako jednorázové či vícenásobné (číslování jednotlivě ukládaných souborů naměřených dat), přičemž naměřená data jsou ukládána ve formátu ASCII a jsou takto připravena pro další zpracování např. v některém z tabulkových procesorů.
 
Program MeaSoft v1.0 má výhodu oproti jiným měřicím programům, že umožňuje kromě přímého zobrazování aktuálně měřených dat jejich průběžné ukládání na pevný disk počítače. Není tedy třeba se obávat ztráty dat při případném "zatuhnutí" systému či přerušení dodávky elektrické energie během měření.
Pro více informací nás kontaktujte.


 

 

Měření odporu spouště

Softwarový produkt Měření odporu spouště slouží k měření a analýze síly a mechanické práce potřebné k překonání odporu spouští ručních palných zbraní.
Po upnutí zbraně do měřicího zařízení a provedení kalibrace je tenzometrickým siloměrem měřena síla působící na spoušť a precizním potenciometrem je zjišťován úhel natočení spouště.

                                               Průběh měření                                                                         Zobrazení vícenásobného měření
 
Mechanickou práci lze pak vypočítat podle třech typů trajektorií :
 
 • za a. - kruhový oblouk
 • za b. - sečna
 • za c. - tečna
Měření lze pro každou zbraň provádět vícekrát, naměřená data pak lze průměrovat, vyhlazovat a výsledky měření lze samozřejmě vytisknout.

Pro více informací nás kontaktujte.

 

 
KinoDyn

Softwarový produkt KinoDyn, resp. jeho části DynKmit a KinKmit, slouží k měření a analýze vybrací, vlastních frekvencí a tvarů kmitů dynamicky a kinematicky buzených prutových nosníků a hlavní střelných zbraní.
K měření a analýze vybrací, vlastních frekvencí a tvarů kmitů dynamicky buzených prutových nosníků a hlavní střelných zbraní slouží softwarová část DynKmit, kdy v jednom místě nosníku je umístěn snímač vibrací a na definovaných místech nosníku se budí vibrace rázovým kladívkem.
  
Zpracování naměřených dat ve formě amplitudově frekvenčních spekter vypadá následujícím způsobem:
 
 Po výběru špiček amplitudově frekvenčních spekter lze z těchto spekter získat vlastní tvary kmitů:
 

K měření a analýze vybrací, vlastních frekvencí a tvarů kmitů kinematicky buzených prutových nosníků a hlavní střelných zbraní slouží softwarová část KinKmit, kdy je nejprve nosník buzen na vibračním stole a dvěma snímači se určuje poměr naměřených amplitud:
 Po tomto prvotním měření se opět vyberou špičky amplitudově frekvenčního
spektra a následuje buzení vibrací nosníku pro vybrané frekvence.
Z amplitud naměřených signálů jsou opět sestaveny vlastní tvary kmitů nosníku:

 

 

MagicGel

MAGIC GEL je programový systém, který je určen k vyhodnocení elektroforetogramů používaných v biologických laboratořích.

MAGIC GEL umí:
 • Úpravu a archivaci snímků
 • Zpracovat a vyhodnotit snímky
 • Simulaci PCR (PCR-RFLP) na reálných datech ve vztahu k vyhodnocovaným snímkům
 • Integraci s WEB NCBI vyhledávačem
 • Manuální vkládání výsledků PCR (PCR-RFLP) organismů (patogenů) u kterých zatím není k dispozici sekvence kompletního genomu nebo chybí datový model jednotlivých chromozomů
 • Vyhledávání organismů (patogenů) v taxonomatickém stromu podle: říše, kmenu, třídy, řádu, čeledi, rodu a druhu
 • Spolupráci s Internetovými a Intranetovými aplikacemi
 • Správu databází (DB NCBI FASTA, DB snímků, DB PCR (PCR-RFLP) )
MAGIC GEL lze nasadit do následujících oblastí:
 • Laboratoře zaměřené na diagnostiku lidských chorob jak vrozených, tak získaných
 • Všechna výzkumná pracoviště v oblasti molekulární biologie
 • Genová farmacie
 • Veterinární laboratoře
 • Výzkum v rostlinné a živočišné výrobě
 • Botanika
 • Zoologie
 • Školství
 • Kriminalistika
 • Určení otcovství
 • Potravinářský průmysl
 • Veškerá pracoviště využívající k práci elektroforézu
Srovnání s jiný produkty

MAGIC GEL kombinuje možnosti automatické analýzy s možností ruční korekce dat
Propojením s databázovými systémy umožňuje snadnou a přímou analýzu dat včetně získání analyzovaných sekvencí tam, kde jsou k dispozici
Využitím informací z databází umožňuje následnou analýzu dat např. RFLP analýzu PCR produktů
MAGIC GEL vhodně kombinuje možnosti jednoduchých a složitých systémů analýzy uživatelsky přívětivým způsobem

Technická data:
Formát snímků: JPEG, BMP
Operační systém: Windows 2000/XP/Vista
Minimální hardwarové požadavky:
Server INTEL Dual-Core Pentium, 1GB RAM, HDD 300 GB
Klient INTEL Pentium III, 512 RAM
  

Pro více informací nás kontaktujte.

 
ThermoVIZ

 

 
ThermoVIZ - je vývojový otevřený specializovaný software vytvořen na platformě LabVIEW, který umožňuje provádět poloautomatizovaná a automatizovaná měření nejmodernějšími termovizními systémy. Otevřenost softwaru umožňuje uživateli interaktivně zasahovat do procesu měření a zpracování dat.

Vývojový SW má dva základní moduly:

1. Modul ThermoGET pro záznam, řízení a komunikaci, který umožňuje:
 • nastavení komunikace a parametrů měření
 • řízení procesu měření
 • řízení záznamu a export výsledků na záznamové médium počítače
2.Modul ThermoEVAL pro vyhodnocení měření, který umožňuje postprocesingové zpracování zaznamenaných dat:
 • analýza teplotních polí metodami zpracování obrazu
 • vytváření exportu analyzovaných dat analogovou (tisk) nebo digitální formou

 


Pro více informací nás kontaktujte.

 
Identi-Recognition

 
Software pro identifikaci nežádoucích osob v hlídaném prostoru

Programová aplikace umožňuje v reálném čase z digitálního záznamu z kamery (např. ve formátu AVI) detekovat pohybující se osoby a zároveň detekovat jejich tváře a ukládat výřez obrazů tváří do PC. Takto získané obrazy tváří porovnává s obrazy uloženými v databázi (podezřelé, nežádoucí osoby). V případě, že v databázi se nachází osoba, která je identifikovaná jako např. podezřelá (nežádoucí), dojde k pravděpodobnostnímu přiřazení identity osoby (tj. například, že s pravděpodobnosti 90% se jedná o podezřelou osobu). Vkládání obrazu tváři, např. podezřelých osob, se provádí buď na základě dodaných snímků, nebo ze záznamu bezpečnostních kamer (z archivních záznamů). To, že v hlídaném prostoru se s 90% nachází podezřelá, či nežádoucí osoba je signálem pro ostrahu ke zvýšení pozornosti a následné kontrole této osoby.

 

 
 
 
 
optimalizace PageRank.cz


Pohodové nákupy na internetu
Velkoobchod a e-shop s elektromateriálem Marlanvil
Copyright 2009 oprox , info@oprox.cz