Oznámení

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

Statutární ředitelka svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 6. 4. 2018 od 13:00 hodin, v notářské kanceláři

JUDr. Michala Voříška, na adrese Jezuitská 14/13, 602 00 Brno.

Materiály, které budou projednávané na valné hromadě, jsou akcionářům k dispozici u statutární ředitelky.

Pozvánka na valnou hromadu

 

Ing. Andrea Rišňovská, PhD.,

statutární ředitelka společnosti:

OPROX, a.s.

IČO: 645 07 718

se sídlem Kulkova 4045/8, Židenice,  615 00 Brno

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1900

(dále jen „Společnost“)

tímto v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále také jen „ZOK“) a v souladu se stanovami Společnosti,

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 6. 4. 2018 od 13:00 hodin, v notářské kanceláři JUDr. Michala Voříška, na adrese Jezuitská 14/13, 602 00 Brno.


I. Pořad valné hromady:

  1. Zahájení valné hromady

  2. Volba orgánů valné hromady

  3. Seznámení s rozhodnutím o odstoupení z funkce stávajícího statutárního ředitele a rozhodnutí o odvolání statutárního ředitele

  4. Rozhodnutí o jmenování nového statutárního ředitele

       5. Seznámení akcionářů s aktuální finanční situací Společnosti

       6. Závěr

II. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:
 

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady (odvolání statutárního ředitele)

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí, že ke dni 30. 3. 2018 se vzdává funkce statutární ředitelky Společnosti Ing. Andrea Rišňovská PhD., nar. 25. 3. 1967, bytem Šoltésovej 693/15, Žiar nad Hronom, Slovenská republika. S ohledem k právní jistotě v zápis do Obchodního rejstříku, bude valná hromada rozhodovat o odvolání Ing. Andrei Rišňovskej PhD. z funkce statutární ředitelky.

Odůvodnění návrhu usnesení:

Statutární ředitelka Společnosti se rozhodla ke dni 30. 3. 2018 vzdát se své funkce.

bodu 4 pořadu jednání valné hromady (jmenování statutárního ředitele)

Návrh usnesení:

Valná hromada s účinností ke dni 6.4.2018 jmenuje do funkce statutárního ředitele Helenu Kropáčkovou, nar. 8.11.1974, bytem Dobiášová č.p. 858/10, 460 06 Liberec, Liberec IV.- Rochlovice.

Odůvodnění návrhu usnesení:

Jmenování statutárního ředitele je v působnosti valné hromady Společnosti, a to podle čl. IX. odst. 9.3. stanov Společnosti. Osobu nového statutárního ředitele navrhl akcionář MUDr. Peter Schwartz. 

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady (seznámení s aktuální finanční situací Společnosti)

Odstupující statutární ředitelka podá akcionářům krátkou zprávu o aktuální finanční situaci Společnosti, a to na základě svých zjištění z pozice statutárního orgánu společnosti, kterou převzala po Ing. Škvarkovi.
 
III. Poučení akcionářů Společnosti

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě. 

V Brně dne 6. 3. 2018

Ing. Andrea Rišňovská, PhD.,

statutární ředitelka OPROX, a. s.


 

 

Copyright 2009 oprox , info@oprox.cz